Rozhovory

Anetta Vaculíková
Rozhovory

Anetta Vaculíková: Sme to, čo jeme

Foodblogerka, amba­sá­dor­ka pro­jek­tu Food Revolution Jamieho Olivera, autor­ka troch kníh, orga­ni­zá­tor­ka nie­koľ­kých roč­ní­kov Food Revolution Day, Po našom! a Degustorium. Vzdelávaniu v oblas­ti stra­vo­va­nia a výži­vy sa venu­je na ško­lách aj vo fir­mách. Hrdá mama Anetta Vaculíková

Čítaj

Recepty

Príbehy

Príbehy

Slaná kvapka v sladkom mori

Zavčas rána, ešte za tmy, nalo­žil Adam do auta krom­páč a lopa­tu. Odviezol sa pod horu za mes­tom, natia­hol ruka­vi­ce, schma­tol nára­die a zmi­zol v lese. Bol sych­ra­vý feb­ru­ár, na pre­mo­če­nú zem ste­ka­la z koná­rov voda po daž­di a s briež­de­ním sa pome­dzi stro­my zača­li ozý­vať tupé zvu­ky.

Čítaj
Peter Lengyel | PureNuts
Príbehy

Iba zopár maličkostí

„Daj si! Daj si kvie­tok,“ Alžbetka podá­va­la prvo­sien­ku malej bys­truš­ke, kto­rú stret­la pred sekun­dou v trá­ve. „Dones kvie­tok Alžbetka, sem do koší­ka,“ vola­la na ňu mama. „Na čajík ich potre­bu­ješ päť“.

Čítaj

Najnovšie