Poznáte tú neza­me­ni­teľ­nú chuť šíp­ko­vé­ho dže­mu. Ja ho naj­viac zbož­ňu­jem. Objavoval sa u nás len výni­moč­ne, keď nám ho nie­kto daro­val. Väčšina recep­tov je veľ­mi prac­ná a málo­kto sa do toho pus­tí. Tento je však veľ­mi rých­ly a výsle­dok sto­jí za to.

Čas príp­ra­vy2 hrs

 1 kg šípok
 1 l vody
 šťa­va z 1 cit­ró­na (nemu­sí byť)
 agar (nemu­sí byť, džem po pri­da­ní vydr­ží dlh­šie, ale zhust­ne)

Všetky pre­daj­né mies­ta Pure Nuts

1

Šípky v sit­ku dob­re umy­te (môže­te ich zba­viť čier­nych kon­cov, ja som to nero­bi­la).

2

Šípky v hrn­ci zalej­te po vrch vodou a var­te ich na mier­nom ohni 45 minút.

3

Rozvarenú zmes roz­mi­xuj­te a pre­pa­sí­ruj­te cez čo naj­jem­nej­šie sit­ko (aj 2x ak bude­te mať na to ner­vy, džem bude jem­nej­ší).

4

Prepasírované pyré daj­te do hrn­ca, za občas­né­ho mie­ša­nia pri­veď­te do varu. Pridajte cukor a cit­ró­no­vú šťa­vu (prí­pad­ne agar).

5

Uvarený džem pona­lie­vaj­te do ste­ri­li­zo­va­ných pohá­rov. Tie pootá­čaj­te hore dnom a už len počkaj­te kým vyc­hlad­nú.

 1 kg šípok
 1 l vody
 šťa­va z 1 cit­ró­na (nemu­sí byť)
 agar (nemu­sí byť, džem po pri­da­ní vydr­ží dlh­šie, ale zhust­ne)

1

Šípky v sit­ku dob­re umy­te (môže­te ich zba­viť čier­nych kon­cov, ja som to nero­bi­la).

2

Šípky v hrn­ci zalej­te po vrch vodou a var­te ich na mier­nom ohni 45 minút.

3

Rozvarenú zmes roz­mi­xuj­te a pre­pa­sí­ruj­te cez čo naj­jem­nej­šie sit­ko (aj 2x ak bude­te mať na to ner­vy, džem bude jem­nej­ší).

4

Prepasírované pyré daj­te do hrn­ca, za občas­né­ho mie­ša­nia pri­veď­te do varu. Pridajte cukor a cit­ró­no­vú šťa­vu (prí­pad­ne agar).

5

Uvarený džem pona­lie­vaj­te do ste­ri­li­zo­va­ných pohá­rov. Tie pootá­čaj­te hore dnom a už len počkaj­te kým vyc­hlad­nú.

Šípkový džem

Hmmm, je to fakt mňam­ka 🙂

Kým ti to vyc­hlad­ne, pre­čí­taj si ako Zuzka cho­dí s deť­mi do hôr zbie­rať bylin­ky tu: Iba zopár malič­kos­tí , ale­bo ako vynies­la jede­násť-mesač­nú Dorotku na vrchol štvor­ti­sí­co­vej sop­ky na Kaukaze tu: O mame, kto­rá na vrcho­le sop­ky našla zázrač­né svet­lo

Napíš email, občas ti pošleme najlepšie príbehy a rozhovory z Pure Nuts magazínu.

KomentáreZatvoriť komentáre

Napíš komentár