Rýchly snack: Ovsené kocky

Patríš medzi tých ľudí, kto­rým je ráno vzác­na kaž­dá minú­ta? Potom je ten­to recept urči­te pre teba. Akurát si musíš ten­to “ener­gy” snack pri­pra­viť deň vopred. Ráno si môžeš koc­ky dopriať s jogur­tom a ovo­cím a zvyš­né zaba­liť ako desia­tu ale­bo olov­rant.

Čas príp­ra­vy15 min

 220 g Maslo
 100 g Hnedý cukor
 250 g Ovsené vloč­ky
 170 g Mliečna ale­bo hor­ká čoko­lá­da
 2 poliev­ko­vá lyži­ca Arašídové mas­lo Pure Nuts
Všetky pre­daj­né mies­ta Pure Nuts

1

Maslo a hne­dý cukor si nechá­me v hrn­ci roz­tá­pať. Keď máme zmes roz­to­pe­nú, pri­dá­me ovse­né vloč­ky. Tie pova­rí­me v hrn­ci za stá­le­ho mie­ša­nia cca 5 minút, aby zmäk­li.

2

Malý plech na peče­nie (cca 22 x 22 cm) si vyste­lie­me papie­rom na peče­nie. Polovicu zme­si ovse­ných vlo­čiek rov­no­mer­ne roz­lo­ží­me po dne ple­chu a stla­čí­me.

3

V hrn­ci si roz­to­pí­me čoko­lá­du spo­lu s ara­ši­do­vým mas­lom a navrství­me na ovse­né vloč­ky. Na záver na vrch rov­no­mer­ne ulo­ží­me dru­hú polo­vi­cu ovse­nej zme­si.

4

Zachladíme cez noc.

 220 g Maslo
 100 g Hnedý cukor
 250 g Ovsené vloč­ky
 170 g Mliečna ale­bo hor­ká čoko­lá­da
 2 poliev­ko­vá lyži­ca Arašídové mas­lo Pure Nuts

1

Maslo a hne­dý cukor si nechá­me v hrn­ci roz­tá­pať. Keď máme zmes roz­to­pe­nú, pri­dá­me ovse­né vloč­ky. Tie pova­rí­me v hrn­ci za stá­le­ho mie­ša­nia cca 5 minút, aby zmäk­li.

2

Malý plech na peče­nie (cca 22 x 22 cm) si vyste­lie­me papie­rom na peče­nie. Polovicu zme­si ovse­ných vlo­čiek rov­no­mer­ne roz­lo­ží­me po dne ple­chu a stla­čí­me.

3

V hrn­ci si roz­to­pí­me čoko­lá­du spo­lu s ara­ši­do­vým mas­lom a navrství­me na ovse­né vloč­ky. Na záver na vrch rov­no­mer­ne ulo­ží­me dru­hú polo­vi­cu ovse­nej zme­si.

4

Zachladíme cez noc.

Ovsené koc­ky

Kým ti to vyc­hlad­ne, pre­čí­taj si, ako mama Zuzka vynies­la jede­násť-mesač­nú Dorotku na vrchol štvor­ti­sí­co­vej sop­ky na Kaukaze tu: O mame, kto­rá na vrcho­le sop­ky našla zázrač­né svet­lo

Napíš email, občas ti pošleme najlepšie príbehy a rozhovory z Pure Nuts magazínu.

KomentáreZatvoriť komentáre

Napíš komentár