Rýchly Kokosový Koláč

Hľadáš alter­na­tí­vu k baná­no­ve­mu chle­bí­ku? Už ďalej nehľa­daj! Kokosový koláč je síce nároč­nej­ší na príp­ra­vu, ale výsle­dok sto­jí zato. Je výbor­ný úpl­ne bez ničo­ho, ale urči­te nič nepo­ka­zíš, ak nakrá­ja­né plát­ky potrieš tva­ro­hom ale­bo mas­lom.

Od malič­ka zbož­ňu­jem kokos.. a fakt nechá­pem pre­čo tu mám tak málo koko­sá­ko­vých recep­tov..  Takže som sa nad sebou tuho zamys­le­la a po 10 hodi­no­vej šich­te v kuchy­ni, kedy som jed­lo už ani nech­ce­la cítiť som zača­la v hla­ve kom­bi­no­vať suro­vi­ny z chlad­nič­ky.. 🙂 No a ako to už u mňa býva zvy­kom, to čo mám v hla­ve, musím vždy čo naj­rých­lej­šie zre­a­li­zo­vať, ináč ma obchá­dza­jú mrá­ko­ty..  Takže som sa pus­ti­la do toho a vznik­lo z toho toto… a to toto je že fakt, že mega dob­ré… :))))  a mega koko­so­vé….

Čas príp­ra­vy1 hr 10 min

 150 g mas­la
 3 vajíč­ka
 50 g kru­pi­co­vý cukor
 120 g koko­so­vé­ho jogur­tu (ja som pou­ži­la koko­so­vo ana­ná­so­vý a bolo to mega)
 100 ml koko­so­vé mlie­ko
 100 g koko­su
 100 g hlad­kej špal­do­vej múky
 1,50 kávo­vá vyžič­ka práš­ku do peči­va
 100 g koko­so­vej ale­bo hor­kej čoko­lá­dy

Všetky pre­daj­né mies­ta Pure Nuts

1

Takže nechá­me si roz­to­piť mas­lo. Keď je roz­to­pe­né odsta­ví­me a pri­mie­ša­me cuk­re. Do vlaž­nej zme­si zamie­ša­me met­lič­kou vaj­ká a potom jogurt a koko­so­vé mlie­ko.

2

V dru­hom kýb­li­ku si zmie­ša­me kokos, múku a prá­šok do peči­va a postup­ne pri­mie­ša­me do teku­tej zmes­ky.

3

Na záver vmie­ša­me do ces­ta koko­so­vú čokoš­ku nase­ka­nú na men­šie kusy a vyle­je­me do for­my na chle­bík. Pečieme pri tep­lo­te 170 stup­ňov cca 60 minút. Ináč zavi­náč, ja som potom po ochut­na­ní ešte zhod­no­ti­la, že kús­ky ana­ná­su by boli v tom megáčs­ke. Na vrch som dala zmes tva­ro­hu, šla­hač­ky a troš­ku sal­ka.. lebo však Martina závis­lá­či na slad­kom… :))))) Skúšala som dokon­ca spra­viť aj mini bábov­ky a boli mega.. tie som piek­la polo­vič­ný čas.. po dope­če­ní som ich popi­cha­la špá­rat­kom ešte vo for­me a zalia­la 1 ČL sal­ka.. nasiak­li sa a boli no že mega šťav­na­té a áno aj slad­ké :)))))

 150 g mas­la
 3 vajíč­ka
 50 g kru­pi­co­vý cukor
 120 g koko­so­vé­ho jogur­tu (ja som pou­ži­la koko­so­vo ana­ná­so­vý a bolo to mega)
 100 ml koko­so­vé mlie­ko
 100 g koko­su
 100 g hlad­kej špal­do­vej múky
 1,50 kávo­vá vyžič­ka práš­ku do peči­va
 100 g koko­so­vej ale­bo hor­kej čoko­lá­dy

1

Takže nechá­me si roz­to­piť mas­lo. Keď je roz­to­pe­né odsta­ví­me a pri­mie­ša­me cuk­re. Do vlaž­nej zme­si zamie­ša­me met­lič­kou vaj­ká a potom jogurt a koko­so­vé mlie­ko.

2

V dru­hom kýb­li­ku si zmie­ša­me kokos, múku a prá­šok do peči­va a postup­ne pri­mie­ša­me do teku­tej zmes­ky.

3

Na záver vmie­ša­me do ces­ta koko­so­vú čokoš­ku nase­ka­nú na men­šie kusy a vyle­je­me do for­my na chle­bík. Pečieme pri tep­lo­te 170 stup­ňov cca 60 minút. Ináč zavi­náč, ja som potom po ochut­na­ní ešte zhod­no­ti­la, že kús­ky ana­ná­su by boli v tom megáčs­ke. Na vrch som dala zmes tva­ro­hu, šla­hač­ky a troš­ku sal­ka.. lebo však Martina závis­lá­či na slad­kom… :))))) Skúšala som dokon­ca spra­viť aj mini bábov­ky a boli mega.. tie som piek­la polo­vič­ný čas.. po dope­če­ní som ich popi­cha­la špá­rat­kom ešte vo for­me a zalia­la 1 ČL sal­ka.. nasiak­li sa a boli no že mega šťav­na­té a áno aj slad­ké :)))))

Rýchly Kokosový Koláč

Keď si budeš vychut­ná­vať túto koko­so­vú mňam­ku, pre­čí­taj si ako mama Zuzka vynies­la jede­násť-mesač­nú Dorotku na vrchol štvor­ti­sí­co­vej sop­ky na Kaukaze tu: O mame, kto­rá na vrcho­le sop­ky našla zázrač­né svet­lo

Napíš email, občas ti pošleme najlepšie príbehy a rozhovory z Pure Nuts magazínu.

KomentáreZatvoriť komentáre

Napíš komentár