O čom a pre koho je tento magazín?

Najväčšia chy­ba, kto­rú v živo­te môže­te uro­biť, je mať stá­le strach, že neja­kú uro­bí­te.

Elbert Hubbard — ame­ric­ký spi­so­va­teľ, výtvar­ník a filo­zof (1856 — 1915)

Pure [pjʊə]: čistý, úplný

Nuts [nʌts]: blázon, zbláznený, oriešky

Pure Nuts je pre všet­kých zve­da­vých aj bláz­ni­vých. Pre tých, kto­rí sa nebo­ja robiť chy­by; pre tých, kto­rí chcú žiť napl­no. Magazín Pure Nuts je o nezvy­čaj­ných, nie­ke­dy až neuve­ri­teľ­ných prí­be­hoch, kto­ré by sa nesta­li keby takí ľudia nebo­li. O roz­ho­vo­roch s nimi, o tom ako roz­lús­ka­li tie naj­väč­šie orieš­ky, aj o chut­ných recep­toch z čis­tej prí­rod­nej ener­gie — pre­to­že bez nej sa napl­no žiť nedá.


Byť nor­mál­nym je tak tro­chu nud­né. Práve tie bláz­ni­vé chví­le, tie veľ­ké obja­vy aj omy­ly, kto­ré pri­ná­ša det­ská zve­da­vosť ak ju s vekom neza­du­pe­me do zeme, nás vždy naučia naj­viac.

Je to ako hra. Stále si berie­me ďal­ší a ďal­ší orie­šok a sna­ží­me sa ho roz­lúsk­nuť, len aby sme sa moh­li posu­núť ďalej. Ak ho aj neroz­lúsk­ne­me — a to sa stá­va čas­to — vždy zís­ka­me nie­čo nové. Niečo čo nám pomô­že roz­lúsk­nuť ten ďal­ší.

Ale ak zve­da­vosť stra­tí­me, ale­bo ak si ju nechá­me vziať a pre­sta­ne­me si nové orieš­ky brať, navž­dy zosta­ne­me na jed­nom mies­te. Síce nás už nikto nebu­de nazý­vať bláz­nom, ale náš život nie­čo stra­tí. Niečo dôle­ži­té. Stane sa všed­ným — a tak tro­chu aj nud­ným.

Prečítaj si ako biker Adam Rojček obja­vo­val hory na seve­re Afriky tu: Slaná kvap­ka v slad­kom mori

KomentáreZatvoriť komentáre

Napíš komentár